[ARCHIV] PROGRAM – Svobodná Praha 4

12. 08. 2014

Materiály Svobodných Praha 4 k programovému okruhu „Svobodná Praha 4“

[ARCHIV] PROGRAM – Svobodná Praha 4

Jednou ze základních myšlenek Svobodných je nechat lidem více peněz v jejich kapsách, aby je mohli utratit za věci, jež sami chtějí, místo toho, abychom jich museli stále více odevzdávat státu na věci, které chtějí politici. Chceme také méně státních nařízení, jimiž politici regulují život občanů k obrazu svému. Zásadní změny bude třeba uskutečnit na úrovni vlády a parlamentu. Přesto se v komunální politice můžeme zasadit alespoň o dílčí zlepšení a můžeme zabránit dalšímu zhoršování stavu.

 

Hlavní priority

Revize vyhlášek

Budeme navrhovat magistrátu změny či zrušení těch městských vyhlášek a nařízení, které občany regulují zbytečně nebo dokonce škodlivě. Úkolem obce není vychovávat obyvatele příkazy a zákazy. Nepodpoříme uvalování nových regulací jdoucích proti lidské přirozenosti v rámci nebezpečných snah o kultivaci a převýchovu společnosti. Obecně závazné vyhlášky vydává podle zákona hlavní město Praha, jejich změny budeme tedy v případě potřeby jménem Prahy 4 prosazovat na magistrátu.

Revize obecních poplatků

Praha 4 aktuálně hospodaří s více než miliardou korun ročně. Budeme hledat úspory na výdajové straně, které by umožnily snížit výběr poplatků od obyvatel městské části. Jsou to například výdaje na rekonstrukce objektů, později komerčně pronajímaných. Nebudeme podporovat žádné budoucí zvyšování místních poplatků. Potřebné změny budeme prosazovat i na magistrátu.

Rozumné hospodaření

Miliony korun ročně jsou v Praze 4 vynakládány na pochybné účely a projekty. Budeme odhalovat a rušit zbytečné výdaje, podpoříme pouze oprávněné investice v odůvodněné výši. Město zejména nemá suplovat podnikatelskou činnost ani připravovat půdu budoucím komerčním projektům. Budeme také iniciovat dialog o budoucí nezbytnosti některých dnes mandatorních výdajů a hledat alternativní možnosti financování příslušných projektů.

Jen opravdu svobodná Praha 4 může prosperovat!

 

Další svobodné principy

Priority veřejných výdajů

V souladu s platnými zásadami komunální politiky Svobodných chceme zajistit především tzv. veřejné statky. V první řadě jde o stav ulic a chodníků a čistotu veřejných prostranství. Na úklid a svoz odpadů je letos vyhrazeno 33,3 milionu, na péči o zeleň 44 milionů korun. Někdy se ale člověk diví, kam se ty peníze poděly, když kráčí po chodníku prorostlém plevelem nebo posetém odhozenými odpadky. Ujistíme se, že výdaje jsou účelné a nedochází k plýtvání. Pokud je objem prostředků skutečně nedostatečný, je třeba jej zvýšit na úkor jiných, zbytných výdajů.

Dále musí městská část zajistit kvalitní provoz těch zařízení, u kterých to ukládá zákon, nebo alespoň stát předpokládá, že se o to postarají obce. Jde zejména o školky, školy, péči o seniory a zajištění dostupnosti zdravotní péče. Samozřejmostí je zajištění činnosti a úkolů státní správy a místní samosprávy a maximální vstřícnost k občanům, pokud musí s těmito orgány komunikovat.

Důležité je též zajištění bezpečnosti ve spolupráci s policií a městskou policií. Ta ale nesmí sloužit jen jako automatizovaný výběrčí pokut za rychlost a špatné parkování, a dění na ulicích nesmí sledovat jen z kanceláře prostřednictvím kamer, potřebná je zejména její přítomnost přímo v ulicích. Většina zaměstnanců městské policie dnes vůbec nevykonává pochůzkovou činnost. To budeme chtít ve spolupráci s magistrátem změnit ku prospěchu občanů.

Teprve po zajištění všech základních potřeb je tu prostor na rozdávání grantů a podporu různých projektů. Když už peníze stát lidem vzal na daních a předal obci k použití, je třeba je obyvatelům nějakou formou vrátit. Podpoříme ale pouze takové investice, které budou sloužit skutečně všem, nikoliv snahy úzkých zájmových skupin vytáhnout z obecního rozpočtu peníze pro sebe.

Obec je prodlouženou rukou svých obyvatel, nikoliv automatem na peníze!

Praha 4 otevřená občanům

Kromě toho budeme usilovat, aby Praha 4 byla přátelská občanské aktivitě. Tím nemáme na mysli štědré rozdávání grantů na potkání, ale maximální vstřícnost vůči těm, kteří se o veřejné akce libovolného druhu snaží.

Příkladem toho, jak to fungovat nemá, je projekt komunitního bikesharingu (sdílení jízdních kol) Rekola, který byl málem prohlášen za odporující Tržnímu řádu hlavního města Prahy (protože platba za možnost užívání kol v projektu se podle úřední interpretace rovná jejich prodeji, který řád explicitně nedovoluje, a tedy zakazuje).

K zamyšlení je též vyhláška hlavního města Prahy „o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“, která má ve znění schváleném v roce 2011 celkem 213 stran (většinou přílohy definující, na jaká prostranství se vlastně vztahuje), rozeznává 16 různých účelů záboru s odlišnými sazbami a pro běžného občana je dosti nesrozumitelná. Navrhujeme všechny veřejně přístupné pozemky v majetku obce od poplatku za zábor osvobodit a povolení či nepovolení veřejné akce jakéhokoliv subjektu podmínit pouze tím, že je řádně ohlášena podle shromažďovacího zákona a jsou uspokojeny nároky na dopravní obslužnost místa. Výjimečné případy lze ošetřit zvláštní vyhláškou, která ale bude zaručeně jednodušší a kratší.

Obec nevlastní veřejná prostranství proto, aby generovala zisk z jejich pronájmu!

Lidové veto

Lidé mají právo volit si své zástupce. Lidové veto je univerzální nástroj, který jim dává navíc i právo kontroly nad těmi, které zvolili. V případě nespokojenosti se schváleným usnesením zastupitelstva (předražená veřejná zakázka, svévolná změna územního plánu apod.) by mohli občané peticí vyvolat referendum za odmítnutí tohoto usnesení. V klasické podobě je na případné odmítnutí navázáno také rozpuštění zastupitelstva a nové volby, což je mechanismus, který nutí politiky k opatrnosti a rozhodování v souladu s vůlí jejich voličů, což by měl být sám o sobě jejich úkol.

Současná právní úprava v České republice neumožňuje zavedení všech popsaných prvků. Je však možné vložit do usnesení závěrečné ustanovení, že účinnost se odkládá až po uplynutí určité lhůty, během které mají občané právo podat petici a žádat zrušení usnesení. Zastupitelstvo by se dále zavázalo vyhlásit místní referendum v souladu s existujícím zákonem, pokud by mu taková petice s dostatečným počtem podpisů byla doručena. Nelze samozřejmě vynutit rezignaci zastupitelů.

Námitky proti tomuto uspořádání jsou v zásadě dvě. Lidé prý nejsou dost vyspělí, aby kvalitu přijímané legislativy posoudili, což je ale názor zjevně nekonzistentní s faktem, že jsou dost vyspělí na to, aby své zastupitele volili. Druhá námitka se týká nákladů na uspořádání hlasování. Možnost ušetřit částky i ve výši milionů tím, že rozhodnutí o jejich utracení nezůstane pouze v rukou úzké skupiny osob, však za tyto náklady rozhodně stojí.

Lidé mají právo na dozor nad svými politiky!