Jsou to vaše děti

27. 08. 2014

Naši zákonodárci se při přijímání legislativy často zaklínají příklady ze zahraničí, Skandinávské země nejsou výjimkou. Naše kandidátka se tedy podívala, jak v jedné z oblastí Švédska funguje vzdělávací systém. Mohla by to být cesta i pro Českou republiku?

Jsou to vaše děti

Začala jsem se zajímat, jaké vzdělání může získat můj syn, jaká je úroveň a kvalita našich škol. Jako každá máma chci pro své dítě to nejlepší. Ale výběr se mně nedostává, případně za finanční částky, které běžná rodina zaplatit nedokáže. Být to tak ale nemusí. V tomto článku uvádím příklad ze Švédska, ze samosprávní oblasti Nacka komun, kde obec zavedla v roce 1992 poukázky na vzdělání. Tento systém dodnes úspěšně funguje.

Jedním z hlavních problémů základního a středního školství obecně je zejména absence dostatečného konkurenčního prostředí a volné soutěže mezi školami. Důsledkem toho je nízká kvalita poskytnutého vzdělání a minimální rozdíly mezi jednotlivými školami. Školy mají stanovené pevné centrální učební osnovy, které vylučují tvorbu osnov na základě požadavků zákazníka – žáka a rodiče. Navíc konkurenci státních škol je potřeba podpořit strachem z uzavření škol, které nezajistí kvalitní vzdělávací službu a jen mrhají veřejnými zdroji. Základem pro vytvoření zdravého, konkurenčního prostředí je vytvoření rovných podmínek soutěže pro oba typy škol, státních i soukromých.

Jak funguje systém financování škol nazvaný „Customer choice system“  (systém zákaznického výběru)? Každý žák základní a střední školy obdrží od samosprávy poukaz na vzdělání. Poukaz je možné použít na jakékoliv škole – státní či soukromé. Klient jím hradí celé školné či jeho většinu.  Rodič/žák má svobodnou volbu výběru, tedy i přímý vliv na kvalitu těchto služeb. Státní i soukromé školy mají rovné šance v soutěži o zákazníka. Školu je možné změnit, pokud zákazník přestane být spokojen s kvalitou služeb. Školy, které neuspějí v soutěži o zákazníka, jsou nuceny se restrukturalizovat nebo svou činnost ukončit. Je tak na školy vytvářen tlak, jehož výsledkem je zvyšování kvality, hospodárnosti a profilace škol.

Jednou z výhod je i možnost uplatnit poukaz v jiné oblasti Švédska nebo v zahraničí. Žáci své rozhodnutí nemusí nijak zdůvodňovat ani žádat o speciální povolení. To bezpochyby vytváří další tlak na konkurenční prostředí škol a významně rozšiřuje svobodu volby pro žáka a rodiče.

Celý systém funguje i díky přenesení většiny rozhodovacích pravomocí na samotné školy. Školy (státní i soukromé) si samostatně rozhodují o svém celkovém směřování – specializaci na hudbu, sport, informatiku, média, jazyky atd. Rozhodování se vztahuje také na vyučovací prostředí, velikost tříd i na spolupráci s různými organizacemi, např. v rámci podnikatelského vzdělávání. Systém zákaznického výběru je navíc podpořen pravidelným zveřejňováním výsledků škol v Nacka v celonárodních i oblastních testech. Výsledky jsou tak podkladem pro rozhodování rodičů a žáků a dále zvyšují konkurenci mezi školami.

A jaké jsou výsledky? V roce 1992 nebyla v Nacka jediná soukromá škola, za 10 let jich už bylo 13 (10 základních a 3 střední školy), což při počtu obyvatel kolem 82 000 není zanedbatelný nárůst. Dvě státní školy byly přinuceny kvůli neefektivnosti ukončit svou činnost, jedna z nich byla transformována na soukromou školu. Státní školy se rychle přizpůsobily konkurenčnímu prostředí – jedna se transformovala na mezinárodní školu (jediná státní mezinárodní škola ve Švédsku), jiná zavedla individuální přístup k žákům (max. 17 žáků ve třídě). Předpokládá se, že polovina žáků studuje na soukromých školách.

Zda by tento systém fungoval i u nás, to je jiná otázka.  V oblasti Nacka se to povedlo.

V České Republice to zatím bohužel vypadá na opačný trend, vláda soukromým školám hází klacky pod nohy. Ze státních škol vytváříme ústavy na výchovu stáda. Viz aktuální novinky „Žáci budou povinně skládat jednotné přijímačky na střední školy“, zrušení lesních školek, atd.

Zdroj: Digital Education Resource Archive (DERA)
http://www.nacka.se